Phapthoai.net
PhapThoai.net

Điều khoản sử dụng

Bản Cập Nhật ngày 18/04/2021

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 18/04/2021.

Bản Cập Nhật ngày 18/04/2023

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 18/12/2023.

Chào mừng bạn đến với trang web và/hoặc ứng dụng của PhapThoai.net trên thiết bị di động. Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này. Điều Khoản Sử Dụng điều chỉnh việc bạn sử dụng và truy cập Nền Tảng PhapThoai.net (như được định nghĩa dưới đây) và việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây). Bằng cách truy cập vào Nền Tảng PhapThoai.net và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này, qua đó cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và PhapThoai.net (như được định nghĩa dưới đây). Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng PhapThoai.net này hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ. Nếu bạn sử dụng các công cụ tương tác do PhapThoai.net cung cấp trên Nền Tảng PhapThoai.net, Điều Khoản Công Cụ Tương Tác (như được định nghĩa dưới đây) sẽ được áp dụng.

Bạn phải có Tài Khoản Người Dùng PhapThoai.net (như được định nghĩa dưới đây) và phải từ 18 tuổi trở lên mới được truy cập và sử dụng các chức năng được bảo vệ bằng mật khẩu và/hoặc các chức năng được bảo mật trên Nền Tảng PhapThoai.net và/hoặc sử dụng Dịch Vụ. Bạn không được cố tình truy cập trái phép vào các chức năng này, hoặc vào bất kỳ phần thông tin được bảo vệ khác trên Nền Tảng PhapThoai.net và/hoặc Dịch Vụ này thông qua bất kỳ hình thức nào mà không được PhapThoai.net cho phép.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, được sự đồng ý của họ đối với các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và đồng ý chịu trách nhiệm đối với: (i) hành động của bạn; (ii) bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc mua Sản Phẩm; và (iii) bạn chấp nhận và tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu bạn không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và/hoặc truy cập Nền Tảng PhapThoai.net và/hoặc sử dụng Dịch Vụ này và/hoặc mua Sản Phẩm mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn phải dừng những hành động này ngay lập tức.

  ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trừ khi được định nghĩa khác đi, các định nghĩa và diễn giải được nêu trong Phụ Đính 1 sẽ được áp dụng cho Điều Khoản Sử Dụng này.

  ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ/HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG PhapThoai.net

2.1 Hướng Dẫn Sử Dụng Nền Tảng PhapThoai.net Và/Hoặc Dịch Vụ

(a) PhapThoai.net cấp quyền cho bạn sử dụng và truy cập vào Nền Tảng PhapThoai.net theo các điều khoản và điều kiện cụ thể.

(b) Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các hướng dẫn, thông báo, quy chế hoạt động và chính sách cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng PhapThoai.net, cũng như bất kỳ điều chỉnh nào đối với những quy định đề cập trên đây do PhapThoai.net ban hành vào từng thời điểm. PhapThoai.net có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động và hướng dẫn này vào bất kỳ lúc nào với thông báo trước phù hợp với quy định pháp luật và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào như vậy kể từ khi những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải trên Nền Tảng PhapThoai.net.

2.2 Các Hoạt Động Bị Giới Hạn

Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG:

(a) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

(b) sử dụng Nền Tảng PhapThoai.net hoặc Dịch Vụ cho các mục đích bất hợp pháp; không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Nền Tảng PhapThoai.net hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường;

(c) cố tình truy cập trái phép hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn hệ thống máy tính hoặc hệ thống mạng được kết nối với Nền Tảng PhapThoai.net hoặc Dịch Vụ;

(d) đăng tải, quảng cáo hoặc truyền tải qua Nền Tảng PhapThoai.net hoặc Dịch Vụ bất kỳ Tài Liệu Bị Cấm nào;

(e) can thiệp vào việc sử dụng Nền Tảng PhapThoai.net hoặc Dịch Vụ của người khác;

(f) sử dụng hoặc đăng tải bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu, theo bất kỳ cách thức nào mà bạn có lý do để nghi ngờ rằng những phần mềm hoặc tài liệu này có chứa vi rút, các yếu tố gây hỏng hóc, mã độc hại hoặc các thành phần có hại khác mà có thể làm suy yếu hoặc làm hỏng dữ liệu trên Nền Tảng PhapThoai.net hoặc làm hỏng hoặc can thiệp vào máy tính hoặc thiết bị di động của Khách Hàng khác hoặc Nền Tảng PhapThoai.net hoặc Dịch Vụ;

(g) sử dụng Nền Tảng PhapThoai.net hoặc Dịch Vụ không tuân theo chính sách sử dụng được cho phép của bất kỳ mạng máy tính có kết nối, bất kỳ tiêu chuẩn sử dụng mạng Internet và bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào được áp dụng;

(h) thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự Dịch Vụ do PhapThoai.net cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của PhapThoai.net và

(i) hành động gây mất uy tín của PhapThoai.net và/hoặc Nền Tảng PhapThoai.net dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Nhà Bán Hàng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của PhapThoai.net và/hoặc Nền Tảng PhapThoai.net.

2.3 Tính Sẵn Có Của Nền Tảng PhapThoai.net Và Dịch Vụ

Khách Hàng đồng ý rằng PhapThoai.net có thể, tùy từng thời điểm, tiến hành nâng cấp, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ, toàn bộ hoặc một phần Nền Tảng PhapThoai.net hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào trên Nền Tảng PhapThoai.net phù hợp với quy định của pháp luật.

2.4 Khả Năng Tương Thích Trên Nền Tảng PhapThoai.net

Các phiên bản định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có phần cứng hoặc chế độ cài đặt không tương thích với Nền Tảng PhapThoai.net. Mặc dù PhapThoai.net liên tục phát triển Nền Tảng PhapThoai.net trong phạm vi tối đa có thể nhằm hỗ trợ tất cả các thiết bị và phiên bản được sử dụng phổ biến trên thị trường và tất cả các trình duyệt mà có thể truy cập được vào Nền Tảng PhapThoai.net, PhapThoai.net không đảm bảo khả năng tương thích của các thiết bị di động chuyên biệt hoặc phần cứng chuyên biệt khác trên Nền Tảng PhapThoai.net.

2.5 Quyền, Nhưng Không Phải Nghĩa Vụ Về Điều Chỉnh Nội Dung

PhapThoai.net bảo lưu quyền được thực hiện:

(a) giám sát, sàng lọc hoặc kiểm soát bất kỳ hoạt động, nội dung hoặc tài liệu nào trên Nền Tảng PhapThoai.net và/hoặc Dịch Vụ. PhapThoai.net có toàn quyền quyết định về việc tiến hành điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng và có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà PhapThoai.net cho là phù hợp;

(b) ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập của bất kỳ Người Dùng nào không tuân thủ (theo toàn quyền quyết định của PhapThoai.net) đối với Nền Tảng PhapThoai.net và/hoặc Dịch Vụ;

(c) báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà PhapThoai.net có cơ sở để nghi ngờ là vi phạm quy định pháp luật hoặc theo quy định của cơ quan chức năng và để hợp tác với cơ quan chức năng; và/hoặc;

(d) yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin và dữ liệu nào có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng PhapThoai.net vào bất kỳ thời gian nào; và để thực hiện quyền của PhapThoai.net theo điều khoản này nếu bạn từ chối tiết lộ thông tin và/hoặc dữ liệu đó; hoặc nếu PhapThoai.net có cơ sở hợp lý để nghi ngờ bạn đã cung cấp thông tin và/hoặc dữ liệu không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc gian lận.

2.6 Chính Sách Bảo Mật

Việc bạn sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng PhapThoai.net phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật được quy định tại https://PhapThoai.net/privacy/

  SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1 Hạn Chế: Khách Hàng đã vi phạm hoặc có hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và Khách Hàng đã bị đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ sẽ không được sử dụng Dịch Vụ ngay cả khi đã đáp ứng các yêu cầu của Điều 3.2 dưới đây.

3.2 Điều Khoản Sử Dụng Chung: Bạn đồng ý:

(a) thực hiện bất kỳ hoạt động liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ một cách trung thực và hợp pháp; và

(b) đảm bảo rằng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu được bạn đăng tải hoặc tạo ra trên Nền Tảng PhapThoai.net hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ là chính xác và bạn đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm về thông tin và dữ liệu đó.

PhapThoai.net có thể hủy bỏ hoặc từ chối cho phép bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ khi PhapThoai.net cho rằng hoặc có cơ sở để nghi ngờ rằng bạn đã sử dụng Dịch Vụ hoặc thực hiện giao dịch theo cách thức không phù hợp hoặc gian lận. Để tránh nhầm lẫn, việc sử dụng Dịch Vụ một cách không phù hợp hoặc gian lận bao gồm hành vi lạm dụng khuyến mại và/hoặc hoạt động gian lận trên hệ thống của chúng tôi.

  KHÁCH HÀNG SỞ HỮU TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG PhapThoai.net

4.1 Tên Người Dùng/Mật Khẩu: Một số Dịch Vụ nhất định được cung cấp trên Nền Tảng PhapThoai.net có thể yêu cầu bạn phải tạo Tài Khoản Người Dùng PhapThoai.net hoặc yêu cầu bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân. Nếu bạn yêu cầu để tạo Tài Khoản Người Dùng PhapThoai.net, Tên Người Dùng và Mật Khẩu có thể là:

(a) do PhapThoai.net xác định và cấp cho bạn; hoặc

(b) do bạn cung cấp và được PhapThoai.net chấp nhận theo toàn quyền quyết định của PhapThoai.net về việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng PhapThoai.net. PhapThoai.net có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, yêu cầu bạn cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân hoặc hủy bỏ ngay lập tức hiệu lực của Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Tổn Thất nào mà bạn phải chịu hoặc do bạn gây ra hoặc vì bất kỳ lý do nào liên quan đến yêu cầu hoặc sự hủy bỏ của PhapThoai.net. Bạn đồng ý thay đổi Mật Khẩu vào từng thời điểm và giữ bí mật Tên Người Dùng và Mật Khẩu, cũng như bảo mật Tài Khoản Người Dùng PhapThoai.net của bạn và tự chịu trách nhiệm về việc tiết lộ hoặc sử dụng Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu (cho dù việc sử dụng đó có được phép hay không). Bạn phải thông báo ngay lập tức cho PhapThoai.net nếu bạn biết rằng hoặc có lý do để nghi ngờ tính bảo mật của Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu đã bị xâm phạm hoặc Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu đã bị sử dụng trái phép hoặc nếu có yêu cầu cập nhập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

(c) Khách Hàng có thể nhận thư điện tử khuyến mại, tin nhắn văn bản SMS và/hoặc tin nhắn tại ứng dụng hoặc thông báo từ PhapThoai.net theo cách thức phù hợp với chính sách của PhapThoai.net và quy định pháp luật áp dụng. Trong trường hợp Khách Hàng không muốn tiếp tục nhận các thông báo như vậy, Khách Hàng có quyền từ chối bằng cách nhấp vào liên kết hiển thị ở cuối thông báo hoặc thiết lập lại Tài Khoản Người Dùng PhapThoai.net.

4.2 Mục Đích Sử Dụng/Truy Cập: Bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng PhapThoai.net và mọi thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc được khởi tạo từ Tài Khoản Người Dùng PhapThoai.net của bạn được xem là, theo từng trường hợp:

(a) bạn truy cập vào Nền Tảng PhapThoai.net và/hoặc bạn sử dụng Dịch Vụ; hoặc

(b) bạn đăng tải, truyền gửi và công bố thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc một cách hợp lệ.

Bạn sẽ chịu sự ràng buộc khi truy cập vào Nền Tảng PhapThoai.net và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào từ Tài Khoản Người Dùng PhapThoai.net của bạn (cho dù lượt truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ đó có được bạn cho phép hay không) và PhapThoai.net có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) hành động, phản hồi hoặc giữ cho bạn chịu toàn bộ trách nhiệm đối với những hành động đăng tải, chuyển phát và công bố thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc như thể những hành động này do chính bạn thực hiện. Bạn sẽ bồi thường bất kỳ và toàn bộ Tổn Thất cho PhapThoai.net nếu PhapThoai.net có bất kỳ Tổn Thất nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản Người Dùng PhapThoai.net của bạn.

  QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5.1 Quyền Sở Hữu: PhapThoai.net, bên cấp phép cho PhapThoai.net hoặc nhà cung cấp Dịch Vụ của PhapThoai.net sở hữu, cấp phép và kiểm soát toàn bộ Sở Hữu Trí Tuệ trên Nền Tảng PhapThoai.net và đối với các Tài Liệu trên Nền Tảng PhapThoai.net. PhapThoai.net bảo lưu quyền thực thi Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép.

5.2 Hạn Chế Sử Dụng: Không có bất kỳ nội dung nào trên Nền Tảng PhapThoai.net, hoặc bất kỳ Tài Liệu nào được làm lại, thiết kế lại, tách rời, thay đổi, phân phối, tái xuất bản, hiển thị lại, phát sóng, sao chép, làm mẫu, chuyển giao hoặc truyền tải lại theo bất kỳ cách thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc được lưu trữ trong hệ thống thông tin hoặc được cài đặt trên bất kỳ hệ thống máy chủ, hệ thống hoặc thiết bị nào mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của PhapThoai.net hoặc của chủ sở hữu bản quyền có liên quan. Phụ thuộc vào Điều 5.3, bạn chỉ được chúng tôi cho phép tải xuống, in hoặc sử dụng Tài Liệu cho mục đích cá nhân và phi thương mại, với điều kiện bạn không được sửa đổi nội dung Tài Liệu và PhapThoai.net hoặc các chủ sở hữu bản quyền có liên quan vẫn giữ tất cả bản quyền và các thông báo của chủ sở hữu quy định trong Tài Liệu.

5.3 Nhãn Hiệu: Không có bất kỳ thông tin nào trên Nền Tảng PhapThoai.net và trong Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được hiểu là cho phép, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, ám chỉ hoặc được hiểu theo bất kỳ cách nào khác rằng bạn có quyền sử dụng bất kỳ giấy phép hoặc có quyền sử dụng (bao gồm dưới dạng thẻ meta hoặc đường dẫn liên kết đến một trang web khác) bất kỳ Nhãn Hiệu nào được hiển thị trên Dịch Vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản của PhapThoai.net hoặc bất kỳ chủ sở hữu Nhãn Hiệu nào khác.

  THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG CUNG CẤP CHO PhapThoai.net

6.1 Bạn cấp cho PhapThoai.net quyền trên cơ sở không độc quyền để sử dụng các tài liệu hoặc thông tin mà bạn cung cấp trên Nền Tảng PhapThoai.net và/hoặc cung cấp cho PhapThoai.net, bao gồm nhưng không giới hạn các câu hỏi, đánh giá, nhận xét và đề xuất (gọi chung là “Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp”). Khi bạn đăng nhận xét hoặc đánh giá lên Nền Tảng PhapThoai.net, bạn cũng cấp cho PhapThoai.net quyền được sử dụng tên mà bạn sử dụng hoặc Tên Người Dùng của bạn đã đưa ra đánh giá, nhận xét hoặc nội dung khác. Bạn không được sử dụng thư điện tử giả, giả mạo danh tính của người khác hoặc sử dụng địa chỉ thư điện tử gây hiểu lầm cho PhapThoai.net hoặc các bên thứ ba về Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ phải công bố, xóa bỏ hoặc chỉnh sửa Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp.

  CHẤM DỨT

7.1 Chấm dứt bởi PhapThoai.net: PhapThoai.net có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền Tảng PhapThoai.net hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ hoặc xóa Tài Khoản Người Dùng PhapThoai.net của bạn trong các trường hợp sau:

(a) bạn vi phạm các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này, các điều khoản hoặc chính sách bổ sung dành riêng cho Dịch Vụ;

(b) PhapThoai.net thực hiện theo yêu cầu của pháp luật, hoặc do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án;

(c) PhapThoai.net có cơ sở để tin rằng hành vi của bạn đã gây ra tổn hại hoặc tổn thất cho người dùng, bên thứ ba hoặc Google – ví dụ: tấn công, lừa đảo, quấy rối, gửi thư rác, lừa dối người khác hoặc sao chép nội dung không thuộc về bạn;

(d) trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thông tin bạn cung cấp cho PhapThoai.net là không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam;

(e) bạn vi phạm quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Nền Tảng PhapThoai.net;

(f) bạn không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Nền Tảng PhapThoai.net liên tục trong ba (3) tháng;

(g) bạn phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp bạn tiếp tục hoạt động có thể gây cho Nền Tảng PhapThoai.net trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Người Dùng khác của Nền Tảng PhapThoai.net, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Nếu bạn cho rằng Tài Khoản Người Dùng PhapThoai.net của mình đã bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do lỗi, bạn có thể khiếu nại tại ĐÂY . 

7.2 Chấm Dứt bởi Bạn: Bạn có toàn quyền ngừng truy cập Nền Tảng PhapThoai.net hoặc sử dụng Dịch Vụ theo ý muốn của mình. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch Vụ bằng cách hủy kích hoạt Tài Khoản Người Dùng PhapThoai.net, xóa ứng dụng di động PhapThoai.net và ngừng truy cập vào Nền Tảng PhapThoai.net bất kỳ lúc nào.

  THÔNG BÁO

8.1 Thông Báo Từ PhapThoai.net: Tất cả các thông báo hoặc thông tin liên lạc khác được xem là đã gửi cho bạn nếu:

(a) được gửi cho bạn qua bất kỳ phương thức in ấn hoặc điện tử mà PhapThoai.net lựa chọn, sẽ được coi là đã được thông báo đến bạn vào ngày thông báo được công bố hoặc phát sóng; hoặc

(b) được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi đến địa chỉ của bạn, sẽ được xem là bạn đã nhận được vào ngày ký nhận thông báo. 

8.2 Thông Báo Từ bạn: Bạn chỉ có thể thông báo cho PhapThoai.net bằng văn bản được gửi đến địa chỉ văn phòng đăng ký của chúng tôi hoặc địa chỉ thư điện tử được chỉ định của PhapThoai.net hoặc liên lạc với chúng tôi thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng tại ĐÂY, và PhapThoai.net chỉ được xem là đã nhận được thông báo sau khi ký nhận thông báo đó (nếu thông báo được gửi bằng văn bản). Mặc dù PhapThoai.net cố gắng phản hồi nhanh chóng các thông báo từ bạn, PhapThoai.net không thể đảm bảo rằng PhapThoai.net sẽ luôn phản hồi nhanh nhất.

8.3 Các Phương Thức Khác: Không ảnh hưởng đến các Điều 8.1 và 8.2 trên đây, PhapThoai.net có quyền thay đổi các phương thức thông báo thông tin vào từng thời điểm (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thư điện tử, tin nhắn văn bản SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử khác) vào thời gian hoặc thời điểm mà thông báo được gửi.

  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1 Quyền Và Yêu Cầu Bồi Thường: Trừ khi được quy định khác đi trong Điều Khoản Sử Dụng này, quyền và yêu cầu bồi thường của PhapThoai.net theo Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được tích lũy và không ảnh hưởng đến và thêm vào bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường nào khác của PhapThoai.net theo quy định của pháp luật. Việc PhapThoai.net không thực hiện bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường nào theo Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc theo pháp luật (trừ trường hợp được quy định rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này hoặc theo pháp luật nếu có) sẽ không được xem là cản trở hoặc ngăn cản việc PhapThoai.net thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo quy định của pháp luật.

9.2 Không Từ bỏ: Việc PhapThoai.net không thực thi Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được xem là PhapThoai.net đã từ bỏ quyền được thực hiện các điều khoản đó và việc không thực thi này sẽ không ảnh hưởng đến quyền được thực thi Điều Khoản Sử Dụng trong tương lai. PhapThoai.net vẫn có quyền thực hiện các quyền và yêu cầu bồi thường của mình trong bất kỳ trường hợp khi bạn vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này.

9.3 Hiệu Lực Từng Phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khía cạnh nào, thì tính pháp lý, tính hợp lệ và tính thực thi của những điều khoản khác trong Điều Khoản Sử Dụng này và phần còn lại của điều khoản bị ảnh hưởng trong Điều Khoản Sử Dụng này vẫn tiếp tục có hiệu lực; và có hiệu lực như thể những nội dung bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi đã bị xóa bỏ khỏi Điều Khoản Sử Dụng này.

9.4 Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp: Việc sử dụng Nền Tảng PhapThoai.net và/hoặc Dịch Vụ và các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, cách giải thích, cách thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt các Điều Khoản Sử Dụng này; hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này thì vụ việc tranh chấp đó sẽ được đưa ra xét xử và giải quyết cuối cùng bởi Trung tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thuộc Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam phù hợp với các Quy Tắc Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“Quy tắc VIAC”), các quy tắc trọng tài này được xem như là dẫn chiếu đến Điều 9.4 này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Việt.

9.5 Sửa Lỗi: Mọi lỗi về đánh máy, văn thư, hoặc các lỗi hoặc thiếu sót khác trong bất kỳ chấp thuận, hóa đơn hoặc PhapThoai.net tài liệu nào khác từ phía PhapThoai.net sẽ có thể được PhapThoai.net đính chính lại mà không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm nào đối với PhapThoai.net.

9.6 Sự Ràng Buộc và Đồng Bộ: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu lưu trữ nào (bao gồm tài liệu về bất kỳ cuộc trò chuyện qua điện thoại liên quan đến Nền Tảng PhapThoai.net và Dịch Vụ, nếu có) do PhapThoai.net hoặc các nhà cung cấp Dịch Vụ của PhapThoai.net lưu giữ liên quan đến Nền Tảng PhapThoai.net và Dịch Vụ sẽ là cơ sở có giá trị ràng buộc và là bằng chứng sau cùng về bất kỳ thông tin và/hoặc dữ liệu nào được chuyển giao giữa PhapThoai.net và bạn. Bạn theo đây đồng ý rằng tất cả các tài liệu như vậy đều có thể được xem là bằng chứng và bạn sẽ không phản đối hoặc tranh chấp về khả năng chấp nhận, độ tin cậy, độ chính xác hoặc tính xác thực của các tài liệu này chỉ vì lý do các tài liệu này ở dạng điện tử hoặc trích xuất từ hệ thống máy tính và bạn từ bỏ bất kỳ quyền của mình, nếu có, để phản đối theo đó

9.7 Giao Thầu Phụ và Chỉ Định: PhapThoai.net có quyền chỉ định hoặc giao nhà thầu phụ thực hiện bất kỳ phần nội dung công việc nào của PhapThoai.net liên quan đến Nền Tảng PhapThoai.net và/hoặc Dịch Vụ và PhapThoai.net có quyền sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ và/hoặc đại lý ủy quyền theo các điều khoản và điều kiện mà PhapThoai.net cho là phù hợp.

9.8 Chuyển Nhượng: Bạn không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của PhapThoai.net . PhapThoai.net có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

9.9 Trường Hợp Bất Khả Kháng: PhapThoai.net sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện, lỗi, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc bất kỳ sự không chính xác, không đáng tin cậy hoặc không phù hợp nào trên Nền Tảng PhapThoai.net và/hoặc nội dung của Dịch Vụ nếu điều này là do, toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ một sự kiện hoặc lỗi nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của PhapThoai.net .

 


phapthoai.net

Pháp Thoại là những lời dạy, là nguồn ánh sáng soi đường cho những người đang đi tìm chân lý, giải thoát, giúp chúng ta hiểu rõ bản thân, cuộc sống, và thế giới xung quanh để sống an vui, hạnh phúc, và đạt được giác ngộ.

© 2024. by JMaster.io